UCL-skada, Tumme

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av ulnara kollateralligamentet (UCL) i tummens MCP-led.

Skademekanism

Uppkommer vid fall mot radialdevierad tumme, exempelvis under skidåkning.

Patoanatomi

 • Rupturen är oftast lokaliserad till distala ligamentfästet på grundfalangen. 
 • Ligamentet retraheras lätt i proximal riktning i skadeögonblicket och kan då vikas och hamna under aponeurosen till adductor pollicis (kallas då Stener-lesion). Detta gör att ligamentändarna inte ligger mot varandra och inte kan läka ihop. 
  • En följd av en Stener-lesion kan bli att man förlorar pincettgreppet i tummen och kan då t.ex. få svårt att hålla i en penna.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta runt nedre delen av tummen samt smärta vid rörelse. 

Kliniska Fynd

Allmänt
 • Ses lokal svullnad men vanligen ingen felställning. 
 • Lokal palpationsömhet över UCL-området.
  • Ömhet runt de proximala och distala fästena för UCL tyder på skada.
Stabilitetstestning: Vackling av tummen (MCP-1-leden) i radial riktning, testas i extenderat och semiflekterat läge (cirka 20°). Vanligen är detta inte smärtsamt och det finns ett tydligt stopp och är sidlikt med andra tummen. Om det finns en vackling > 30° eller > 10° mer än andra sidan tyder detta på skada. Ett pincettgrepp med pekfingret tryckande på tummens ulnara sida med god kraft tyder på att UCL är intakt. 
 • Går det inte att stabilitetstesta p.g.a. smärta, så kan man:
  • Undersöka tummen efter lokalanestesi (tumbasblockad) och prova igen ELLER.
   • Med eller utan bedövning kan man även undersöka tummen under röntgengenomlysning med jämförande av friska sidan.
  • Sätta en kort tumskena och ta tillbaka patienten på ett återbesök efter 1 vecka (smärtan kan då minska) för att på nytt stabilitetstesta.

Tolkning av stabilitetstestning
Smärta men stabil vid sidovacklingKan tyda på distorsion eller partiell skada av UCL
Tydlig instabilitetTyder på totalruptur av UCL

Slätröntgen

Kan ibland påvisa ett slitfragment/avulsionsfraktur proximalt/ulnart på grundfalang.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid osäkerhet om UCL-skada. 
 • Vid roterat fragment eller ett större fragment.

Egen Handläggning

Vid kraftig smärta men stabil vid sidovackling: Sätt ett kort tumgips i 1-2 veckor och skriv remiss till arbetsterapeut för ortosutprovning i ytterligare 2 veckor.
Vid avulsionsfraktur: Sätt på ett kort tumgips.
 • Vid roterat fragment: Planera för poliklinisk operation (inom 72 timmar) med perkutan (eller öppen) stiftning av fragmentet
 • Vid icke-roterat/odislocerat (mindre) fragment: Sätt på ett kort tumgips. Avgipsning och klinisk kontroll (stabilitetstestning) efter 3 veckor. Skriv remiss till arbetsterapeut för rörelseträning.
 • Vid större fragment: Sätt ett kort tumgips och planera för subakut (72 timmar) operation. Skriv recept på analgetika.  
Vid tydlig UCL-skada (totalruptur): Sätt på ett kort tumgips och planera för subakut (72 timmar) operation. Operation görs vanligen inom 1 vecka. Skriv recept på analgetika.  

Operation
 • Tydlig UCL-skada (totalruptur): Opereras, om det går, med sutur av ligamentet men vanligen med reinsertion av ligamentfästet via suturankare eller borrkanaler. Därefter gips i 6 veckor. 
 • Större benfragment: Stiftas fast. Därefter gips i 4-6 veckor. 

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.