Tibiakondylfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada på proximala tibia.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre med osteoporos, efter ett fall i samma plan. Hos yngre krävs kraftigt våld.

Skademekanism

Uppstår oftast vid indirekt varus- eller valgusvåld, vilket leder till kompression av laterala eller mediala kondylen.

Patoanatomi

 • Oftast drabbas laterala tibiakondylen.
 • Vanligast uppstår en komminut kompressionsfraktur med nedpressning av delar av ledytan.
  • Hos yngre kan frakturen kan omfatta båda kondylerna och bli uppsplittrad.
 • Ibland uppstår en ren skärningsfraktur.
 • Samtidig skada av motsatta sidans kollateralligament kan förekomma.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svullnad samt oförmåga till belastning.

Kliniska Fynd

Inspektion: Svullnad (ofta stor hemartros med fettillblandning). Ibland varus eller valgus av knäet vid nedpressning av en ledyta.
Palpation: Palpationsömhet över proximala tibia.
Rörelse: Rörelseinskränkning och rörelsesmärta. Ofta även sidoinstabilitet. 

Slätröntgen

Påvisar frakturen men är sällan tillräcklig för kartläggning av den. Krävs oftast en DT.

Datortomografi (DT)

Indicerat i de flesta fall för kartläggning med 3D rekonstruktion.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården men vid kraftig smärta eller akut indicerat operation läggs patienten in.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid kraftigt dislocerad och förkortad fraktur (kan behövas opereras med extern fixation).

Egen Handläggning

 • Kraftig svullnad (hemartros) kan behandlas med artrocentes med evakuering av blod ur leden. Bedöm sedan sidostabilteten i extenderat läge.
 • Vid acceptabelt läge sätts antingen en helbensskena (från ljumsken till fotleden) eller ortos.
  • Röntgenkontroll efter 7-10 dagar då man byter till helbensgips/knäkappa eller ortos (om man inte redan satt en sådan på akuten).
  • Immobiliseringstiden är 6 veckor.
  • Patienten kan belasta fullt i regel efter först 3 månader.
 • Röntgenkontroll efter 7-10 dagar. Därefter röntgenkontroll efter 6 veckor. 
 • Vid kraftigt dislocerad och förkortad fraktur och instabilt knä (särskilt bikondylär fraktur) utförs akut primär sluten reposition och temporär extern fixation.
 • För övrigt, vid oacceptabelt läge så planeras patienten för poliklinisk subakut (< 72 timmar) operation. Sätt på en gipsskena och ge analgetika.

Acceptabelt Läge
Liten nedpressningen (2-5 mm) och att knäleden är stabil i sträckt läge.

Operation

Osteosyntes:
 • Upplyftning och fixation av ledytan. Frakturen kan fixeras med perkutana skruvar eller platta med vinkelstabila skruvar.
  • Ofta ses kraftig kompression i frakturen varför den reponerade ledytan
   måste understödjas med med transplantat från crista iliaca eller med bensubstitut (benersättningsmedel).
  • Normal läkningstid är 6-8 veckor.
Temporär extern fixation:
 • Indicerat vid kraftigt dislocerad och förkortad fraktur och instabilt knä (särskilt bikondylär fraktur). Hybridram kan vara ett alternativ vid uttalat komminut fraktur och/eller osteopeni.
 • Osteosyntes med platta och skruvar utförs när mjukdelar hämtat sig (efter 1-2 veckor). 
Postoperativt:
 • Aktiv rörelseträning gäller vid stabil osteosyntes. Annars vid en mindre pålitlig osteosyntes kan man sätta en ledad ortos. Mobilisering med stegmarkering gäller under 8-12 veckor.
 • Röntgenkontroll utförs peroperativt samt efter 8 och ibland 12 veckor.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.