Tetanus

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Översikt

Tetanus förekommer i Sverige men är ytterst sällsynt. Tetanus är en mycket allvarlig sjukdom och ibland är inte ens intensivvård tillräcklig för att rädda patienten. Fråga därför alltid patienten med öppen hudskada om han/hon är tetanusvaccinerad.

Etiologi

Tetanus (stelkramp) orsakas av Clostridium tetani som utsöndrar ett neurotoxin som ger upphov till sjukdomssymtomen. Bakterien finns i bland annat jord, speciellt om den är gödslad, men kan även finnas i miljöer som man inte uppfattar som förorenade. Inkubationstiden är 3-21 dagar, oftast 8-10 dagar.

Kliniska Manifestationer

Patienten får huvudvärk, stelhet i käkar och nacke, opistotonus, svettningar, feber, sväljningssvårigheter och kramper.

PROFYLAX

Översikt

Man ska ge god sårvård (noggrann sårrengöring, bort med nekrotisk vävnad) samt immunglobulin/vaccination alltefter patientens vaccinationsstatus.

Grundimmunisering

Översikt
  • Barn som växer upp i Sverige erbjuds grundimmunisering mot tetanus och difteri. Patienter med utländsk bakgrund har ett mycket varierande tetanusskydd och många vet helt enkelt inte om de blivit immuniserade eller inte.
  • Man skiljer på fulldosvaccin med full antigenhalt, som används vid grundimmunisering, och vaccin med reducerad antigenhalt, som används för påfyllnadsdos (booster).
  • Vaccinet finns på apotek som licenspreparat samt på akutmottagningar och övriga ställen där man ofta behöver vaccinera.

Barn och ungdomar
Barn och ungdomar får difteri och tetanusvaccination tillsammans med andra vacciner enligt vaccinationsprogrammet för barn. De första 4 doserna innehåller difteri- och tetanusvaccin med full antigenhalt, medan den femte dosen är en boosterdos med reducerad antigen halt.

Vaccinationsprogram
ÅlderBarn födda ≥ 2002Barn födda ≤ 2001
3 månader dos 1 dos 1
5 månadedos 2dos 2
12 månader dos 3dos 3
5-6 år dos 4 
10 år dos 4
14-16 ådos 5 

Vuxna
Vaccination med fulldosvaccin mot tetanus och difteri ges vid 3 tillfällen. Den andra vaccinationen ges 1-2 månader efter den första och den tredje ges efter 6-12 månader. Efter 10 år bör en boosterdos (med reducerad antigenhalt) ges.

Påfyllnadsdos
Påfyllnadsdos ges till grundvaccinerade vuxna (18 år och äldre) vart 20 år.

Immunoglobulin
Humant immunglobulin (Tetagam) är ett licenspreparat som ges i dosen 1 ampull á 250 IE intramuskulärt. Det ger 3-4 veckors skydd.

Ovaccinerade

Översikt
Om man bedömer att det föreligger risk för tetanus ger man humant immunglobulin enligt ovan samt påbörjar grundvaccination med full antigenhalt enligt schema. Immunglobulin och vaccin ska ges i skilda kroppsdelar. Patienten uppmanas därefter att fullfölja vaccinationsprogrammet.

Patient som fått 1 vaccination
Dessa patienter ska ges vaccination 2 (med full antigenhalt). Patienten uppmanas därefter att fullfölja vaccinationsprogrammet. Immunglobulin ges endast vid kraftigt förorenat sår eller om patienten söker mer än 1 dygn efter skada.

Patient som fått 2 vaccinationer
Mer än 6 månader sedan senaste injektionen: Ge vaccination 3 (med full antigenhalt) motsvarande grundimmuniseringen.
Mindre än 6 månader sedan senaste injektionen: Avvakta till att det har gått 6 månader. Därefter ger man patienten den tredje vaccinationen. Efter 10 år behöver patienten få en påfyllnadsdos.

Patient som fått 3 vaccinationer
Mer än 10 år sedan 3 dosen: Ge en påfyllnadsdos med reducerad antigenhalt.
Mindre än 10 år sedan 3 dosen: Ingen ny dos behovs. Uppmana patienten att vaccinera sig igen när 10 år passerat.

Patient som fått ≥ 4 vaccinationer
Vid ≥ 20 år sedan senaste injektionen ges en boosterdos med reducerad antigenhalt.

Patient med okänt vaccinationsstatus
Om det föreligger risk för tetanus kan man ta blodprov (tetanusserologi) för att bestämma antikroppsnivå mot tetanus. Därefter ger man immunglobulin samt en fulldos tetanusvaccin. Svaret på antikroppsbestämningen avgör om fortsatt vaccination behövs. Rådgör med infektionsläkare i tveksamma och svårbedömda fall.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011