Spondylodiskit

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Infektion i en eller flera ryggkotor och i mellanliggande diskar:
 • Spondylit: Enbart infektion i kota.
 • Diskit: Enbart infektion i intervertebraldisk.

Epidemiologi

Ovanlig orsak till ryggsmärta, varför tillståndet lätt kan missas.

Etiologi och Patogenes

 • Vanligen hematogen spridningen av bakterier till kotan är hematogen. Fokus kan ibland hittas i huden, andningsorganen eller urinvägarna.
  • Var särskilt misstänksam om en patient genomgått cystoskopi eller har tecken på urinvägsinfektion.
  • Ökad risk ses även hos narkomaner som injicerar.
 • Infektionen orsakas oftast av S. aureus. Vid fokus i urinvägarna är E. coli vanligast.
 • Tuberkulos var förr en vanlig orsak men är nu sällsynt.
 • Infektionen börjar i kotkroppen och sprider sig till disken, som kan försvinna helt så att kotorna med tiden fusioneras (växer samman).
 • Vid diskit börjar infektionen i en intervertebraldisken. Orsaken är hematogen spridning av en bakterie (vanligare hos barn) eller komplikation till diskkirurgi.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Vid spondylit är det vanligt med tilltagande värk i ryggen, oftast svår värk, under 1-2 veckor. Akut insjuknande är mindre vanligt. Vid diskit har patienten oftast svår värk. Eventuellt har patienten feber.

Kliniska Fynd

 • Patienten kan ha feber.
 • Smärtinskränkt rörlighet och lokal palpationsömhet över spinalutskotten. Även dunkömhet över den drabbade kotan.

Labprover

 • LPK, CRP och SR är förhöjda.
 • Blododling bör tas.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat och är initialt normal. 

Skintigrafi

Skintigrafi visar kraftigt ökat upptag.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Diagnosen fås snabbast och säkrast genom undersökning med MRT.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Spondylodiskit är en infektionsmedicinsk diagnos då man sällan opererar dessa patienter. I många av fallen läggs patienten in och då helst på en infektionsavdelning. Ortopeden agerar som konsult. I vissa fall, där patienten är opåverkad samt där tillståndet är lindrigt kan patienten handläggas i öppenvården. Då ska man ha diskuterat med infektionsjouren innan.

Konsultation

 • Kontakta infektionsjour vid påvisad spondylodiskit för vidare handläggning.
 • Kontakta ortopedjour vid spondylodiskit med neurologisk påverkan/märgpåverkan.

Egen Handläggning

 • Blododla patienten, framför allt vid feber.
 • Ryggen bör punkteras i genomlysning eller ultraljudslett, detta för prov till odling före behandling. Skriv remiss till radiologen för detta.
 • Om patienten (vuxna) är påverkad börjar man behandling intravenöst med cefotaxim 1 g x 3 eller cefuroxim 1,5 g x 3. För barn gäller dosering efter kroppsvikt. Ändra sedan antibiotikabehandlingen då orsaken (och resistensbestämningen) till infektionen är känd.
 • Initialt rekommenderas sängläge.

Operation

Operativ behandling är sällan nödvändig.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.