Smärtlindring

Synonymer
Andra stavningar

VUXNA

Svår Akut Smärta

Intravenös: Fördelen med intravenös administration är att man direkt får besked om effekten. Durationen är inte heller påtagligt mycket kortare än vid subkutan/intramuskulär administration. Doserna kan upprepas och patienten behöver övervakas.
 • Morfin: Ges långsamt i dosen 3-15 mg i.v. Ges med försiktighet hos patienter som har nedsatt njur- och leverfunktion.
 • Ketobemidon (Ketogan): 2,5-5 mg i.v. Kan ges hos patienten med njursvikt.
Peroral:
 • Morfin: Kortverkande morfintabletter (10 mg) som kan ges i upprepade doser.
 • Morfin depot (Dolcontin): Ges 5-20 mg x 2, framför allt om förloppet förväntas bli långvarigt. Doshöjningen bör ske successivt. Börja hellre med en lägre dos och ge T. Morfin 10 mg vid srnärtgenombrott.
 • Oxikodon: Oxikodon depot (Oxycontin) 5-10 mg x 2 med kortverkande T. Oxynorm 5 mg vid smärtgenombrott). Uttitrering av lämplig dos ska göras. Ges med försiktighet hos patienter som har nedsatt njur- och leverfunktion.

Måttlig Smärta

Paracetamol: Börja gärna med paracetamol (500 mg 1-2 x 4). Om detta inte är tillräckligt, lägg till oxikodon depot eventuellt stöttat med kortverkande oxikodon vid smärtgenornbrott.
Oxikodon: Se ovan. 
Antiflogistikum (NSAID): Kan ges till yngre-medelålders patienter med icke-traumatiskt utlösta smärtor, där den inflammatoriska komponenten kan vara avsevärd (t.ex. vid distorsioner eller ryggsmärtor). Till äldre bör man vara försiktig med antiflogistika p.g.a.den ökade risken för biverkningar (kardiovaskulära och renala). Man bör även vara försiktighet vid anamnes på blödningsbenägenhet, framför allt från mag-tarmkanalen, och astma.
 • Naproxen: 500 mg x 2 under 7-10 dagar. 
 • Celecoxib: 100-200 mg x 2 under 7-10 dagar. 
 • Etorocoxib: 60-90 mg x 1 under 7-10 dagar. 
 • Diklofenak: 50 mg x 3 under 7-10 dagar. Obs. detta läkemedel rekommenderas inte som förstahandsbehandling.

BARN

Förebyggande av Smärta/Oro

Emla (lidokain och prilokain): Lokalbedövningsmedel som kan användas för att ta bort smärtan när man ska sätta intravenös infart. Emla appliceras på den intakta huden och får sitta 1-2 timmar. Emla bör inte användas på barn < 1 år p.g.a. risken för biverkning i form av methemoglobinemi.
Midazolam: Kan ges mot oro och ångest inför en åtgärd som kan göra ont, t.ex. undersökning eller gipsning. Kan användas oralt, rektalt, nasalt eller intravenöst. Midazolam är sedativt men inte smärtstillande och kan därför vara bra att ge som tillägg till smärtstillande då barnet har ont och är oroligt.

Svår Akut Smärta

Intravenös:
 • Morfin: Kan ges vid svår smärta från 3 månaders ålder. Späd 1 ml morfin (10 mg/ml) med 9 ml NaCI (9 mg/ml), varvid koncentrationen blir 1 mg/ml. Injektionen ges långsamt intravenöst under 10-15 minuter. Den maximala effekten uppnås inom 10 minuter. Dosen måste försiktigt titreras ut under iakttagande av såväl smärtlindringseffekten som sederingsgraden och andningsfrekvensen. Doseringen ligger ofta i intervallet 0,05-0,2 mg/kg. Använd lägsta dos som ger god smärtlindring och övervaka barnet.
Peroral: Fördelen med peroral behandling är att man slipper Emla och sätta nål.
 • Oxikodon: Oxikodonmixtur (Oxynorm) 1 mg/ml peroralt, doseringen varierar mellan 0,05 och 0,1 mg/kg. Preparatet har en verkningstid på cirka 6 timmar. Barnet måste vara kvar på sjukhuset och övervakas i 1,5 timme efter medicineringen.
  • Vid biverkan (andningsdepression) måste man tänka på att hålla luftvägarna fria och ge syrgas. Försök stimulera barnet, tillkalla anestesiolog och ge vid behov naloxon.

Måttlig Smärta

Paracetamol: Är basbehandlingen och kan ges peroralt eller rektalt.
Antiflogistikum (NSAID): Kan vid behov läggas till och kan ges från 6 månaders ålder.
Lustgas: Kan vara ett alternativ, speciellt i samband med reposition, gipsning eller suturering. Kan ges till barn över 4 år.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011