Skafoideumfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Brott på båtbenet (skafoideum). 

Epidemiologi

Vanligast hos yngre män. Ses även hos barn.

Skademekanism

Uppstår vid ett indirekt våld mot dorsal- och radialdevierad handled, t.ex. när man faller och tar emot sig med handen, vid annan kraftig extension eller vid trauma mot handflatan.

Patoanatomi

Frakturen är vanligen tvärgående och kan vara belägen i olika nivåer av os scaphoideum.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och inskränkt rörelseomfång p.g.a. smärta till rörelse i handleden.

Kliniska Fynd

 • Palpationsömhet/tryckömhet i fossa tabatière (framför allt vid ulnardeviation av handen).
 • Indirekt smärta vid kompression/axialt tryck i tummens längdriktning.
 • Smärta vid forcerad dorsal- och radialflexion i handleden

Slätröntgen

 • Röntgen måste omfatta specialbilder över skafoideum och frågeställningen (skafoideumfraktur) måste anges i remissen.
 • Frakturen ses ofta inte vid den första röntgenundersökningen. Om man vid klinisk undersökning ändå misstänker fraktur kan man:
  • Anlägga ett scaphoideumgips samt utföra en ny röntgenundersökning utan gips efter 2-3 veckor. Resorptionen i en fraktur kan göra att den syns tydligare då. Om man inte ser någon fraktur eller om misstanken kvarstår, utförs MRT. ELLER.
  • Anlägga ett scaphoideumgips samt utföra en MRT inom 5-7 dagar.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker vanligen i öppenvården, via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid dislocerad scaphoideumfraktur.

Egen Handläggning

Fraktur i mellersta eller proximala delen: Med feställning mindre än 1 mm:
 • Lägg ett väl modellerat scaphoideumgips. Gipset är cirkulärt och sätts över underarmen, ut över mellanhanden och över tummens grundfalang. Lätt extension och medelläge avseende radial-ulnardeviation av handleden. Tummens IP-led samt MCP-lederna 2-5 skall vara fria.
 • Återbesök med röntgen och utan gips efter 8 veckor. Därefter röntgen var fjärde vecka till att frakturen läkt. Fixationstiden är oftast minst 3 månader. Om frakturen inte är läkt efter 3-4 månader får man överväga operation med bentransplantation.
Fraktur i distala tredjedelen: Väl modellerat scaphoideumgips enligt ovan. Dessa frakturer läker fortare, varför man kan göra första röntgenkontrollen efter 4 veckor.
Tuberositasavslitning/fraktur: Gipsbehandlas i 2-4 veckor. Röntgenkontroll är inte nödvändig. 

Operation

Dislocerade frakturer med diastas mer än 1 mm och/eller ad latus-ställning mer än 1-2 mm bör opereras med öppen reposition och osteosyntes med stift eller skruv.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Fördröjd läkning eller icke-läkning (pseudoartros): Kan ses ibland, framför allt vid proximalt belägna frakturer eller midjefrakturer.
 • Vid fördröjd läkning under pågående gipsbehandling kan fixationstiden förlängas upp till 6 månader.
 • Vid utebliven läkning redan efter 3-4 månader rekommenderas en pseudoartrosoperation med bentransplantation.
Aseptisk nekros av proximala fragmentet: Kan förekomma. Leder ofta till läkningsstörning. Diagnostiseras med MRT.
Artros: Kan uppstå vid felläkta frakturer.

Prognos

 • Blodförsörjningen till scaphoideum är dålig, speciellt proximalt. Fraktur i detta område läker därför långsamt eller inte alls. Midjefrakturer och framför allt proximala frakturer har därför sämre prognos än distalt belägna frakturer. 
 • Viss rörelseinskränkning avseende framför allt extension och radialdeviation i handleden kan ses.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.