Rotatorkuffskada

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Skada på en eller flera rotatorkuffsenor (supraspinatus, infraspinatus, subscapularis eller teres minor).

Epidemiologi

Rotatorkuffen börjar att degenerera tidigt. Ruptur är vanligt förekommande hos personer över 40 år.

Skademekanism

 • Allmänt: Kan uppstå vid fall direkt eller indirekt mot axeln, ryck i armen eller efter en axelluxation (framför allt hos äldre).
 • Supraspinatus: Tendinos är vanligaste orsaken till supraspinatusruptur som oftast uppstår spontant eller efter obetydligt våld. Hos yngre kan ruptur uppstå efter ett olycksfall, men det är mycket ovanligare.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten har smärta i axeln i vila och i rörelse.

Kliniska Fynd

 • Inskränkt axelrörlighet. Ömhet över rotatorkuffen.
 • Oförmåga till aktiv abduktion tyder på total ruptur av supraspinatus. Kan vara kombinerad med en god passiv rörlighet.
 • Smärtinskränkt aktiv rörlighet i abduktion (speciellt i intervallet 60-120°) talar för en partiell ruptur av supraspinatus och/eller en inflammation i den subakromiala bursan.
 • Vid smärtsamma rörelser lokalbedövas axeln subcromialt för att avgöra grad av eventuell skada/dysfunktion.

Slätröntgen

Vid kontusion mot axeln utförs en slätröntgen för att utesluta skelettskada.

Ultraljud (UL)

Kan påvisa rupturen. Undersökning är dock operatörsberoende.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan påvisa skadan/skadorna. Kan även visa fettinlagring i muskulaturen samt hur långt senorna retraherat. Undersökningen görs subakut (inom 1 vecka).

Diagnos

Klinisk misstanke till följd av typisk anamnes och undersökningsfynd samt väsentligen normal röntgenfynd. MRT kan verifiera diagnosen av kuffruptur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen i öppenvården. Patienten kan följas upp inom primärvården. Remiss till ortoped om operation blir aktuell.

Konsultation

 • Remiss till ortopedkliniken vid påvisad rotatorkuffskada, då operation är aktuell.
 • Kontakt med ortopedjouren/bakjouren vid påvisad eller misstänkt via akutmottagningen.

Egen Handläggning

Allmänt:
 • Om en kuffruptur ska opereras beror på flera faktorer, storlek på ruptur, funktionella krav, samt graden av kuffdegeneration.
 • Vid osäkert kliniskt status rekommenderas återbesök till axelortoped efter 7-10 dagar.
 • Patienten bör operaeras senast 4-6 veckor efter skadan.
Behandling:
 • Behandlingen är i de flesta fall symtomatisk, med rörelseträning så snart det är möjligt. Detta hos fysioterapeut.
 • Äldre patienter med kraftigt engenererad sena finns vanligen ingen möjlighet att åstadkomma en hållbar sutur av rupturen, varför fysioterapi rekommenderas som behandling.
 • Hos yngre patienter är operativ behandling aktuell.
 • Om axeln fortfarande smärtar efter flera månader, och orsaken till rupturen är impingement, kan man göra akromioplastik: avlägsna en del av akromion och ligamentet till proc. coracoideus.

Återbesök

 • Vid osäkert kliniskt status rekommenderas återbesök till axelortoped efter 7-10 dagar.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 3. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.