RCL-skada, Tumme

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Ruptur av radiala kollateralligamentet (RCL) i tummens MCP-led.

Epidemiologi

Radiala kollateralligamentet skadas sällan. Vanligast skadas ulnara kollateralligament i MCP-leden. 

Skademekanism

Skadan uppstår efter fall, t.ex. under skidåkning. Uppkommer vid kraftig ulnardeviation av tummen. 

Patoanatomi

Till skillnad från UCL så dislocerar inte ligamentet inte, varför behandlingen vanligen är icke-operativ. Ibland kan det komma ett interponat emellan som förhindrar läkning.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta runt nedre delen av tummen samt smärta vid rörelse. 

Kliniska Fynd

Allmänt:
 • Ses lokal svullnad men vanligen ingen tydlig felställning. 
 • Lokal palpationsömhet över RCL-området.
  • Palpationsömhet runt de proximala och distala fästena för RCL tyder på skada. 
Stabilitetstestning: Vackling av tummen (MCP-1-leden) i ulnar riktning, testas i extenderat och semiflekterat läge (cirka 20°). Vanligen är detta inte smärtsamt och det finns ett tydligt stopp och är sidlikt med andra tummen. Om det finns en vackling > 30° eller > 10° mer än andra sidan tyder detta på skada. 
 • Går det inte att stabilitetstesta p.g.a. smärta, så kan man:
  • Undersöka tummen efter lokalanestesi (tumbasblockad) och prova igen ELLER.
   • Med eller utan bedövning kan man även undersöka tummen under röntgengenomlysning med jämförande av friska sidan.
  • Sätta en kort tumskena och ta tillbaka patienten på ett återbesök efter 1 vecka (smärtan kan då minska) för att på nytt stabilitetstesta.

Tolkning av stabilitetstestning
Smärta men stabil vid sidovacklingKan tyda på distorsion eller partiell skada av RCL
Tydlig instabilitetTyder på totalruptur av RCL

Slätröntgen

Ses sällan något slitfragment. Ibland ses en viss ulnar subluxation av grundfalangen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid osäkerhet om RCL-skada. 
 • Vid subluxation av MCP-leden. 

Egen Handläggning

 • Ruptur av det radiala ligamentet behandlas med kort tumskena i 4 veckor. Därefter avgipsning och klinisk kontroll. Därefter arbetsterapi. 
 • Vid subluxation av MCP-1-leden kontaktas ortopedjour/bakjour.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.