Radiusfraktur, Distal (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala radius hos barn.

Skademekanism

Frakturen uppkommer oftast av fall under lek.

Patoanatomi

Vanligen uppstår en greenstickfraktur med dorsal vinkling. Det är också vanligt att skadan går genom fysen (tillväxtzonen) och kallas då epifyseolys eller fysiolys. Det distala fragmentet kan vara helt avhoppat. En remodellering sker med tiden p.g.a. närheten till tillväxtzonen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet har smärta och vill inte röra på extremiteten. 

Kliniska Fynd

Man finner ömhet, svullnad och ibland synlig felställning. 

Slätröntgen

Vanlig slätröntgen är tillräcklig för diagnos och planering av behandlingen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården, via akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid öppen fraktur.
  • Vid kraftig felställning.

Egen Handläggning

  • En greenstick-fraktur med liten felvinkel kan behandlas med enbart dorsal skena på underarmen i 3-4 veckor. 
  • En avhoppad fraktur reponeras genom hyperextension i frakturen, samtidigt som det distala fragmentet trycks distalt till att dorsala corticalis får kontakt, varefter frakturen klaffas ihop. Efter reposition lägger man ett väl modellerat och sparsamt polstrat (extra över caput ulnae) cirkulärt helarmsgips.

Uppföljning
  • En liten felvinkel kan öka, varför man bör göra en röntgenkontroll inom en vecka.
  • En helt odislocerad fraktur behöver inte röntgenkontrolleras.
  • Fysiolyser ska följas upp med röntgen 6 samt 12 månader med jämförelse friska sidan.

Operation

  • Sluten reposition i narkos är indicerat vid stor felställning.

PROGNOS

PROGNOS

Vanligen god prognos.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.