Pulpainfektion

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Infektion i fingerblomman. Tumme och pekfinger drabbas vanligast. 

Patogenes

 • Orsakas vanligtvis av bakterier som tar sig via ett penetrerande trauma, t.ex. stickskador (nål, sticka, glasbit).
 • En pulpaabscess kan även bildas från en obehandlad paronyki som sprider sig ned i fingerpulpan. Det är lätt att förbise den djupa komponenten. 

Relevant Antomi

Fingerpulpan är indelad i 15-20 små mikro-kompartments av små fibrösa septa som är belägna mellan periostet och huden volart. Abscessbildning i fingerpulpan leder till ökat tryck i vävnaden och uttalad smärta. Svullnaden och tryckstegringen i vävnaden kan även leda till lokal nekros.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

 • Patienten får en hastigt påkommen bultande smärta, rodnad och svullnad av fingertoppen.
 • Smärtan från en pulpaabscess är oftast mer intensiv än smärtan från en paronychi. 

Kliniska Fynd

 • En ytlig infektion är lätt att se, och vid djup infektion är hela fingerpulpan svullen och kraftigt ömmande. Svullnaden brukar sällan påverka vävnaden proximalt om DIP-leden.
  • Bultande smärta distalt om DIP/IP-led.
  • Rodnad och svullnad distalt om DIP/IP-led.
  • Nekros ses vid mer uttalad infektion.

Differentialdiagnser
Paronyki (nagelbandsinfektion): Infektionen är lokaliserad dorsalt vid nagelbandet. Observera att detta kan leda till pulpainfektion.
Cellulit: Ses en diffus rodnad men ingen abscess.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom öppenvården, via primärvården eller ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid svårighet med dränage/dekomprimering av pulpan.
 • Kraftig abscess som måste dräneras på operation.

Egen Handläggning

 • Dränera via incision lateralt på fingerpulpan, strax volart om nagelns laterala kant med samtidig delning av fasciesepta och debridering av infektionshärden. Snitten bör inte gå ut på fingertoppen. T
  • En ytlig infektion incideras var infektionen är lokaliserad. Om det inte inträffar snabb förbättring efter behandling av en ytlig infektion, måste man misstänka att det även finns en djup komponent.
 • Ta odling och ge peroralt antibiotikum, flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 i 7 dagar.
 • Kan följas upp i primärvård med omläggning av distriktssköterska.

Operation

Vid stor abscess så anmäls patienten för operation med dekomprimering och borttagning av infektionshärd.

PROGNOS

PROGNOS

Det är mycket stram vävnad i fingerblomman, där en infektion med ödem kan ge lokalt kompartmentsyndrom och om den djupa infektionen inte behandlas i tid, finns risk för nekros av pulpan.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.