Preoperativ Bedömning

Synonymer
Andra stavningar

Praktiska Förberedelser

Smärtlindring

Immobilisering:
  • En gipsskena är ett bra sätt att smärtlindra en skadad extremitet. Vid instabila frakturer är gipsskenan ett måste. Vid senrupturer läggs också gipsskena i avvaktan på operation. Vid höftfrakturer kan en s.k. Lassekudde användas för stabilisering.
  • En skadad axel behöver ofta vila i en slynga/mitella eller s.k. collar and cuff.
  • Överarmsfrakturer immobiliseras ofta i en ortos (t.ex. Humerus Comfort).

Fasta

  • Magsäcken ska vara tom vid operationens inledning för att minska risken för aspiration, varför det rekommenderas 4-6 timmars preoperativ fasta. Detta är dock inte allt möjligt vid väldigt akuta ingrepp.
  • Fråga alltid patienten när han/hon senast ätit eller druckit och notera detta i journalen/operationsprogrammet.

Vätska

Alla vuxna patienter ska ha minst en perifer infart för vätskebehandling. Sätt 1000 ml Ringer-acetat och låt patientens tillstånd avgöra dropptakten.

Prover

Blodgruppering och bastest: Beror på klinikrutin. På vissa sjukhus ska alla som opereras vara blodgrupperade, medan man på andra ställen bedömer från fall till fall. Glöm inte att titta i journalen om det inte redan finns en blodgruppering från tidigare sjukhusvistelse. Bastest och eventuell förbeställning av blodprodukter bör beslutas av operatören i samråd med narkosläkare.
Övriga blodprover: Beror på klinikrutin.

KAD

  • KAD behöver vanligen inte sätts hos unga, i övrigt friska, patienter med operationstid < 2-3 timmar. Längre ingrepp samt äldre och svårt sjuka patienter brukar förses med KAD.
  • Vid behov går det att sätta KAD eller en suprapubisk kateter under operation.

Läkemedel

Trombosprofylax: Ges till alla patienter som ska opereras akut för skador och sjukdomar i nedre extremiteten eller i ryggen samt alla patienter som är predisponerade för trombos. Typ av läkemedel beror på klinikrutin. Ofta ges patienten lågmolekylärt heparin (t.ex. Innohep, Fragmin). Ibland ges DOAK (t.ex. Eliquis). Om operationen ska ske akut inom ett par timmar ges trombosprofylaxen postoperativt (i regel 4-8 timmar efter operationen). Behandlingen fortsätter postoperativt.
Reversering av antikoagulantia: Läkemedel ges enligt lokala klinikrutiner. Hos warfarinbehandlande eftersträver man generellt en PK (INR)-nivå på 1,4 vid större ingrepp, 1,5 vid mindre och 1,8 vid ledpunktion. Vid akuta ingrepp kan det bli aktuellt att ge såväl K-vitamin (Konakion) som protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex/Confidex) för att reversera antikoagulationen. Vid tveksamhet rådgör med operatören eller i komplicerade fall med antikoagulationsmottagningen/kogulationsjouren.
Antibiotikaprofylax: Preoperativ antibiotikaprofylax ges vid t.ex. öppna frakturer, artroplastiker, pertrokantära frakturer, amputationer och
operationer som förväntas pågå längre än 1 timme. Aktuella preparat beror på lokala rutiner.
Premedicinering: Ordineras av narkosläkare.

Övrigt

Sidomarkering: Operationsanmälande läkare ska markera på patientens hud vilken sida som ska opereras. Det är dock operatörens ansvar att förvissa sig om vilken sida som ska åtgärdas och att en korrekt sidomarkering finns.
Hårborttagning: Hår som sitter i vägen behöver tas bort före operationen. Detta utförs av undersköterska/operationssköterska på operation, vanligen med sax eller rakapparat.
Patientinformation: Patient och närstående har rätt till fullgod information inför den akuta operationen och ansvarig läkare är skyldig att lämna den. Läkaren ska lugnt och klart redogöra för vad som kommer att ske, premedicinering, narkostyp, operationstidens längd, var man hamnar efter operationen och tid på sjukhuset.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011