PIP-ledsluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation/dislokation i PIP-leden. 

Epidemiologi

Den vanligaste fingerluxationen. PlP-Iedsluxation är mycket vanligare än luxation i DIP-leden eller tummens IP-led.

Skademekanism

Orsakas av hyperextensionsvåld, t.ex under handbollspel.

Klassifikation

Luxationen kan vara dorsal, volar eller lateral. 
 • Vid dorsal luxation luxerar mellanfalangen dorsalt i förhållande till grundfalangen.
 • I sällsynta fall ses en volar luxation av mellanfalangen, vilket innebär stor risk för avulsion av extensorsenans fäste dorsalt på mellanfalangens bas.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning. 

Kliniska Fynd

 • Svullnad och synlig felställning (hyperextensionsställning). 
 • Lokal ömhet och oförmåga till flexion i leden.

Slätröntgen

Kan påvisa avulsionsfragment (slitfragment) som motsvarar volarplattans fäste proximalt-volart på mellanfalangen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs i öppenvården, via ortopedmottagningen. 

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid svårigheter till reposition eller instabilitet efter reposition. 
 • Vid benfragment som är > 1/3 av ledytan (kan vara operationsfall).

Egen Handläggning

Behandlingsöversikt:
 • Utför en sluten reposition i fingerbasanestesi. Repositionen utförs genom drag i fingrets längdriktning och lätt tryck på det dislocerade fragmentet. 
  • Många gånger kan man reponera före röntgenundersökning och sedan göra kontroll med röntgen för att se om leden är reponerad och om det tillkommit en fraktur.
  • Efter reposition bör extensorfunktionen i PIP-leden kontrolleras, även med belastning. Vid misstanke på extensorseneruptur krävs operativ åtgärd för undvikande av s.k. boutonniéredeformitet.
 • Om leden är sidostabil och röntgenundersökningen är normal så immobiliseras leden med tvåfingerförband/tvillingförband i 20-30° flexion i 1-2 veckor. Rörelseträning kan påbörjas genast. Under nattetid kan en skena som håller fingret i extension kan användas. 
 • Vid fraktur av distala fästet för volara senplattan, eller fraktur som omfattar mindre än en tredjedel av ledytan, blir behandlingen ofta gips under 1 vecka och därefter tvåfingerförband.
Uppföljning/återbesök:
 • Uppföljning via arbetsterapeut gäller. Ingen röntgenkontroll behövs. Via arbetsterapeut utförs rörelse- och styrketräning.

Operation
Vid instabilitet och övriga benfragment (> 1/3 av ledytan) så fixeras denna med stift (extensionsblock), eller eventuellt transfixation eller öppen reposition.

PROGNOS

Prognos

Det vanligt med viss kvarstående rörelseinskränkning och svullnad. Dessa kan patienten ha under en lång tid.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.