Patellafraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på patella.

Skademekanism

 • Uppkommer oftast genom direktvåld mot patella. Kan då vara komminut.
 • Ibland kan frakturen vara en ren slitfraktur, som uppstår p.g.a. kraftig kontraktion av quadricepsmuskulaturen.

Patoanatomi

 • Tvärfraktur orsakas oftast av slitvåld.
 • En komminut fraktur uppstår vanligen från direktvåld.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svårigheter att röra i knäet och att stå på benet. I många fall kan patienten inte lyfta benet med rakt knä.

Kliniska Fynd

Inspektion: Svullnad (hemartros).
Palpation: Palpationsömhet över patella. Vid dislocerad tvärfraktur kan man palpera en diastas. 
Rörelse: Ofta har patienten svårt att extendera i knäet och hålla det rakt. Detta kan vara p.g.a. sidosträckare som inte är intakta.

Slätröntgen

Tillräckligt för diagnos och planering av behandlingen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom ortopediska öppenvården. Patienten kan läggas in om denne inte klarar sig hemma.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid misstanke om någon annan skada än patellafrakturen.

Egen Handläggning

 • Vid kraftig svullnad (hemartros) kan knäet punkteras för smärtlindring. 
 • Vid acceptabelt frakturläge sätts en knäkappa (ett långt bengips) eller ortos under (4)-6 veckor. Patienten får då belasta benet med sträckt knä.
  • Planera för röntgenkontroll efter 7-10 dagar. 
  • Fysioterapi (quadricepsträning) efter gipstiden.
 • Vid oacceptabelt läge planeras patienten för poliklinisk operation subakut (inom 72 timmar). Sätt då en knäkappa (eller lång gipsskena) och ge smärtlindring. 

Acceptabelt Läge
 • Vid odislocerad eller ringa dislocerad tvärgående (horisontell) fraktur med dislokation < 3 mm samt bevarad sträckförmåga i knät.
 • Längsgående (vertikala) frakturer.

Operation

Osteosyntes:
 • Indikation: Oacceptabla tvärgående frakturer.
 • Metod:
  • Vanligen osteosyntes med stift och cerclage (metalltråd) i 8-formation (Zuggürtung) eller enbart två cerclage runt patella.
  • Ibland opereras frakturen med platta och skruvar.
 • Postoperativt: Om osteosyntesen är stabil behövs inte något gips. Rörelseövningar kan då startas omedelbart. Annars gäller knäkappa i 6 veckor samt innervationsträning av quadriceps och understödda benlyft. 
  • Patienten får belasta benet med sträckt knä.

PROGNOS

PROGNOS

Vanligen god benläkning. Risk finns för sekundär artros (patellofemoralt) om repositionen vid osteosyntesen (avseende ledytedelen) är dålig.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.