Klavikelfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

 • Fraktur av klavikeln.

Förekomst

Vanlig fraktur, även hos barn och då även spädbarn (förlossningsskada).

Skademekanism

 • Uppstår vanligen vid fall mot axeln eller på utsträckt arm.
 • Ibland även direkttrauma och trafikolyckor.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Kliniska Fynd

 • Indirekt smärta i klavikelområdet vid axelrörelser.
 • Palpationsömhet och svullnad över klavikeln.
 • Undersök patienten från ryggsidan för att se om en eventuell förkortning leder till att skulderbladet står ut (pseudowinging) eller om skuldran är protraherad.

Slätröntgen

 • Slätröntgen bekräftar eller avfärdar den kliniska misstanken på fraktur. Röntgenundersökningen utförs i 2 projektioner 0° och 45°.
 • Vanligen finns frakturen mitt på diafysen (mittdiafysär). Även laterala frakturer förekommer men mediala är mindre vanliga.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

De flesta patienter behöver inte läggas in och kan skötas i öppen vård.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid operationsindikation, då framför allt om:
 • Huden är hotad, d.v.s. om huden tältar upp mycket. Ofta kan man vara lugn i dessa fall då det är väldigt ovanligt med hudpenetration.
 • Vid påverkat distalstatus.
 • Vid lateral clavikelfraktur (framför allt utan kontakt; ökad indikation för operation med platta).
 • Vid kraftigt dislocerat intermediärfragment och/eller förkortning > 2 cm
 • Vid kärlskada (vanligen efter högenergiskada).
 • Vid nervpåverkan.
 • Vid öppna frakturer.
 • Flytande skuldra (floating shoulder), dvs. klavikelfraktur med samtidig skapulafraktur.
Om operation är aktuell, anmäl för subakut operation (inom 72 timmar), ordinera smärtlindring och ge preoperativ antibiotikaprofylax.

Behandlingsöversikt Beroende på Lokalisation
Mediala tredjedelenBehandlas oftast konservativt.
Mittersta tredjedelen
 • Konservativt: Om frakturändarna har kontakt.
 • Operation kan vara aktuellt: Förankra operation hos ortopedjour. Operation med antingen platta eller intramedullär märgspik/klavikelpinne.
  • Vid fraktur som är påtagligt förkortad (> 2 cm) eller omlottställd, med eller utan tvärställt intermediärfragment
  • Hotad hud
Laterala tredjedelen
 • Konservativt: Odislocerade frakturer.
  • Dessa kan dock utveckla pseudartros och bör följas med röntgen efter 1-2 veckor för att se att de inte dislocerar. Om läget är fortsatt bra på kontrollen behöver man inte kontrollera ytterligare
 • Operation kan vara aktuellt: Förankra operation hos ortopedjour.
  • Om frakturen har dislocerat mer än en benbredd. Då ligger den laterala änden kvar på plats i AC-leden och resten av klavikeln har dislocerat
  • Hotad hud

Egen Handläggning

 • Smärtlindra patienten på plats och skriven även ut analgetika.
 • Ge en slynga (ger stöd för armen med armbågen i 90°), t.ex. prefabricerad slynga/mitella, Campbandage eller collar-and-cuff. Man kan även sätta ett åttaförband (8-förband). Bandageringstiden är mellan 1-3 veckor och gäller som smärtlindring.
  • Åtta-förbandet spänns ett par gånger under tiden. Ibland hamnar bandaget över frakturen och kan då ge ännu mer smärta. Man får då byta åtta-förbandet till en slynga.
 • Spädbarn behöver vanligen inte särskild behandling. Eventuellt fixeras armen med flekterad armbåge intill bålen några dagar. 

Fysioterapi
 • Patienten bör tidigt rörelseträna axeln till smärtgräns.
  • Pendelrörelser direkt.
 • Berätta även att man själv kan söka fysioterapeut om man har svårt med rehabiliteringen och/eller om denna fungerar dåligt.

Återbesök

 • Beroende på vilken typ av fraktur det rör sig om. Yngre barn (framför allt < 12 år) med odislocerad fraktur, torusfraktur eller greenstickfraktur behöver vanligen inget rutinmässigt återbesök.
 • Hos äldre barn och vuxna görs ofta en röntgen kontroll efter 7-10 dagar.
 • Hookplattor tas bort efter 3-4 månader på dagoperation. Klavikelpinnar tas bort vid besvär och beslutet tas på det postoperativa återbesöket. Övriga plattor tas bort om patienten har besvär efter frakturen har läkt.

PROGNOS OCH KOMPLIKATIONER

Prognos

 • Prognosen är god i majoriteten av fallen. De flesta frakturer läkare utan funktionsförlust. Hos vuxna läker frakturerna inom 6 veckor.
 • I vissa fall sker en icke-läkning (pseudoartros) och det kan då vara indicerat med en operation.
 • Man bör informera patienten eller föräldrarna om callusbildningen kan ge en framträdande knöl i frakturområdet och att denna försvinner inom ett år.

Komplikationer

Hudhot: När ett eller flera frakturfragment trycker på huden så att de antingen finns risk för genomstick eller nekros av huden. Bakjour bör kontaktas då det kan bli indicerat med operation.

Innehållsförteckning

1. Clavikelfraktur. Ortobas.se (https://www.ortobas.se/clavikelfraktur/) 2. Hultman, L. (2010). Akut ortopedi. Stockholm: Liber. ISBN 9789147094011 3. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 4. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.