Kalkaxel

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen, oftast supraspinatussenan. Tillståndet kan vara akut eller kroniskt.

Epidemiologi

Den drabbade är oftast i åldern 40–60 år. Vanligast hos kvinnor.

Etiologi

Akut kalkaxel: Kan debutera efter överansträngning.
Kronisk kalkaxel: Oklar orsak men är troligen delfenomen i degenerativ process i rotatorkuffen.

Patogenes

Den mest akuta smärtan är möjligen orsakad av att kapseln kring kalkhärden blivit utspänd och är på väg att brista. En plötslig lindring kan upplevas vilket då skulle motsvaras av att kapseln brister och trycket i härden släpper.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Akut kalkaxel: Debuterar ofta mycket akut med intensiv smärta i axeln som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen. Vanligen utan föregående trauma.
Kronisk kalkaxel: Smärta, svårighet att ligga på drabbade sidan och rörelseinskränkning; mest i form av inskränkt abduktion med t.ex. svårighet att kamma sig.

Kliniska Fynd

  • Aktiva axelrörelser är kraftigt inskränkta p.g.a. smärta, medan den passiva rotationsrörligheten är smärtfri.
  • Palpationsömhet ventralt om axeln samt över tuberculum majus.
  • Subfebrilitet ses i enstaka fall.

Slätröntgen

Röntgen visar förkalkning i mjukdelarna, främst i supraspinatussenan.
  • Förkalkningar kan dock vara bifynd och behöver inte vara orsaken till axelsmärtan.

Diagnos

Typisk anamnes med röntgenfynd samt uteslutande av annan genes såsom septisk artrit i axelled.

Differentialdiagnos
  • Subakromial bursit.
  • Septisk artrit.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen inom öppenvården.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  •  Vid misstanke om septisk artrit.

Egen Handläggning

Allmänt: Symtomatisk behandling gäller då tillståndet läker spontant inom 1-2 veckor.
NSAID/antiflogistika: T.ex. celecoxib, etoricixib, naproxen.
  • Annars analgetikum så som paracetamol. Mycket sällan opiodier.
Kortison: Subakromial injektion med kortison och lokalbedövning kan provas.
  • Använd en 10 ml spruta med t.ex. 1 ml metylprednisolon (Depo-medrol) och 1-9 ml mepivakain (Carbocain) eller lidokain (Xylocain). Använd grön nål/kanyl (0,8x50mm 21G).
Fysioterapi: Rörelseträning inklusive stretchning.
Stötvågsbehandling: Kan provas men oklar effekt.

Återbesök

Något rutinmässigt återbesök behövs inte.

PROGNOS

PROGNOS

Tillståndet klingar av inom 1-2 veckor med enbart konservativ behandling.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.