Kalkaneusfraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av calcaneus.

Epidemiologi

 • Samtidig förekomst av kotkompression är inte ovanlig.
 • Kan uppstå bilateralt. 

Skademekanism

Uppstår oftast genom högenergetiskt våld, t.ex. när man faller eller hoppar från hög höjd.

Patoanatomi

 • Frakturen kan vara extraartikulär och då belägen i tuber calcanei. Oftast är frakturen dock intraartikulär och engagerar då de subtalara lederna (mellan talus och calcaneus).
  • Det som händer är att det subkondrala benet komprimeras vilket leder till att ledytorna deformeras.
 • Det är vanligt att frakturen är uppsplittrad i många fragment.
 • Vid mycket kraftigt våld kan en öppen fraktur uppstå.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftig smärta och oförmåga till belastning.

Kliniska Fynd

 • Svullnad och breddökad häl. Palpationsömhet. 
 • Rörelseinskränkning och oförmåga att belasta.

Slätröntgen

Påvisar fraktur. Om ledytan är nedpressad blir Böhlervinkeln uträtad och visar på så sätt omfattningen av kompression och felställning i frakturområdet.
 • Böhlervinkeln är vinkeln mellan tuber calcanei och talocalcaneara lederna.

Datortomografi (DT)

DT är indicerat vid intraartikulär fraktur och om man planerar operativ behandling.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården via ortopedmottagningen. Vid operationsindikation eller kraftig smärta/svullnad bör patienten läggas in.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid intraartikulär fraktur.
 • Vid tungfraktur.
 • Kraftig svullnad med påverkat distalstatus.

Egen Handläggning

Allmänt: Vanligen avstår man från operation.
Odislocerad extraartikulär fraktur: Elastiskt stödförband, foten i högläge (några dagar) för avsvullnad samt kryckkäppar under 4 veckor. Därefter får patienten rörelseträna så gott det går. Man bör dock avlasta foten till att frakturen läkt, vilket tar 2-3 månader.
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka. Därefter klinisk kontroll efter 2-3 veckor.
Dislocerad extraartikulär fraktur: Planera för operation. Sätt gips och ge kryckor. Observera att en tungfraktur (tongue fracture) kan ge hudproblem och ska opereras akut.
Odislocerad/ringa dislocerad intraartikulär fraktur: Kompressionsbandage, högläge och kryckkäppar. Patienten bör tidigt sätta igång med aktiva rörelser. Ingen belastning på 2 månader. Efter detta gäller ökande belastning under 4-6 veckor. Remiss till fysioterapeut för övervakad gångträning.

Operation

Allmänt: Kan vara indicerat vid omfattande ledyteengagemang och breddökning. Kirurgen bör ha speciell erfarenhet av operationen. Ofta sker operationen efter 10-14 dagar då svullnad ökar risken för hudproblem vid operationen.
Dislocerad extraartikulär fraktur: Reponeras öppet och fixeras med skruvar. Därefter underbensgips under 4 veckor och avlastning kryckkäppar. Efter avgipsning gäller aktiv rörelseträning och successivt ökad belastning till full belastning efter cirka 8 veckor.

PROGNOS

Prognos

Extraartikulär fraktur: Vanligen god prognos där patienten i allmänhet har normal funktion i slutändan.
Intraartikulär fraktur: Ger oftast bestående besvär av varierande grad. Ofta har patienten kvarstående breddökning av foten samt inskränkt pro- och supination. Dessutom får patienten en reducerad gångsträcka, framför allt vid gång på ojämnt underlag. Dock ses en en successiv förbättring av funktionen under första året efter skadan.
 • Belastningssmärta kan behandlas med Lange-inlägg i stabil sko.
 • Posttraumatisk artrossmärta kan behandlas med subtalär artrodes.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.