Humerusfraktur, Proximal (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

En fraktur genom proximala humerus som kan engagera fysen eller metafysära benet.

Skademekanism och Patoanatomi

  • Skadan kan uppstå vid fall mot armen, t.ex. vid fall från hästrygg.
  • Engagerar oftast fysen (tillväxtzonen). Det vanligaste är en Salter-Harris-skada typ 2.
    • Hos yngre barn uppstår ofta en metafysär fraktur (ofta greenstick-fraktur), medan de äldre barnen oftare får en fysfraktur (epifyseolysfraktur).
  • Proximala humerus har en mycket stor remodelleringsförmåga, varför en en kraftig vinkelfelställning kan växa bort på ett par år.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och ovilja att använda armen.

Kliniska Fynd

Man finner lokal svullnad och ömhet över proximala humerus.

Slätröntgen

En fraktur är inte synlig hos nyfödda vid röntgenundersökning då proximala humerus inte är förbenad. En ultraljudsundersökning kan då vara till hjälp. Hos barn över 1-2 år ger vanlig slätröntgen diagnos.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handdläggning sker vanligen i öppenvården, via akutmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid kraftigt dislocerad fraktur eller vinkelfelställning på > 20°.
  • Vid påverkat distalstatus.

Egen Handläggning

Fraktur med acceptabel felställning får axelslynga (collar and cuff) i 2-3 veckor och planeras för återbesök. De flesta frakturer är stabila och läker fort.

Acceptabla Frakturlägen
  • Hos yngre barn med proximal metafysär fraktur kan man acceptera 45° vinkelfelställning och en förkortning upp till 1,5 cm.
  • Hos äldre med epifyseolysfrakturer kan en vinkelfelställning på 30° tillåtas då remodelleringen är god.

Operation

Vid större felställning utförs sluten reposition och vid instabilitet eventuell perkutan stiftosteosyntes.

Uppföljning

Vanligen återbesök med röntgen efter 1 vecka vid metafysär fraktur och 5 dagar vid en fysfraktur. Vid fortsatt acceptabelt läge kan ofta släppa patienterna.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är vanligen god.

Innehållsförteckning

1. Hultman L, Järhult J, Lekberg A, Lagman Y. Akut ortopedi. Stockholm: Liber; 2010. 2. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.