Humerusfraktur, Diafysär

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på humerusskaftet.

Epidemiologi

Diafysfraktur är ovanlig hos barn, men kan förekomma i alla åldrar hos vuxna.

Skademekanism

Kan förekomma både efter lindrigt våld och som en av flera skador efter t.ex. en trafikolycka.
 • Tvärfraktur uppkommer oftast till följd av direktvåld.
 • Spiralfraktur uppkommer oftast till följd av indirekt trauma, t.ex. vridvåld.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga att använda armen p.g.a smärta.

Kliniska Fynd

 • Lokal smärta, svullnad och ömhet samt instabilitet (patologisk rörlighet) över överarmens mellersta parti.
 • Hematom kan finnas.
 • Överarmens rörlighet inskränkt p.g.a. smärta.
 • Ibland förekommer en radialispares (framför allt vid fraktur i nedre tredjedelen av skaftet, kallas då Holstein-Lewis-fraktur). Patienten kan då inte extendera i handleden (dropphand).

Slätröntgen

Röntgen av överarmen påvisar fraktur. Röntga även armbåge och/eller axel om skada i angränsande områden inte kan uteslutas.

Diagnos

Vanlig röntgenundersökning är tillräcklig för diagnos, ger upplysning om frakturtyp och planering av behandlingen.

Differentialdiagnos
 • Annan humerusfraktur.
 • Kontusion.
 • Muskelruptur.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs vanligen på akutmottagningen och vidare i öppenvården via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren vid:
 • Patologisk fraktur
 • Multitrauma.
 • Kraftigt dislocerade frakturer.
 • Frakturen som känns mycket instabil.
 • Frakturläge som är otillfredsställande efter att gips/ortos har satts.
 • Påverkad n. radialis, d.v.s. om patienten inte hade dropphand vid första undersökningen utan har fått det först i samband med reposition/manövrering av frakturen, kan nerven ha hamnat i kläm i frakturspalten.

Operation
Sluten reposition och märgspikning med låsskruvar eller öppen reposition och plattosteosyntes. Indikationen för intern fixation är störst hos multipelt skadade, eftersom en stabil överarm kan underlätta rehabiliteringen av övriga skador.

Egen Handläggning

 • I första hand behandlas frakturen konservativt om felställningen är ringa och det inte föreligger någon nervpåverkan.
 • Reponera frakturen, efter smärtlindring, med patienten i sittande och lätt drag i armen. 
  • Exakt reposition är inte nödvändig (om det finns kontakt mellan frakturfragmenten) men tvärfrakturer bör hakas upp.
  • En vinkelfelställning kan med tiden minska av armens tyngd.
 • Fixera sedan överarmen i en prefabricerad ortos (t.ex. Humerus Comfort ortos). Rörelseträning av axelleden kan påbörjas direkt med pendelrörelser.
  • U-formad gipsskena (glöm ej polstring i axillen) är ett alternativ. Låt underarmen vila i en mitella/slynga. Ortosen rekommenderas dock i första hand. 
 • Gör en röntgenkontroll efter gipsning/applicerad ortos.
 • Vid skada på n. radialis (relativt ovanligt), skickas remiss till arbetsterapeuten för en lämplig handledsortos (dropphandsskena/extensionsskena).

Uppföljning

 • Återbesök med röntgen till ortopedmottagningen efter 7-10 dagar. Då kan eventuellt gipset bytas mot ortos.
 • Gipsförbandet kan efter cirka 1-2 veckor bytas ut mot en plastortos. Ortosen lämnar axel och armbåge fria. Sedan kan aktiv rörelseträning påbörjas.
 • Klinisk kontroll efter 4-5 veckor och röntgenkontroll efter 8-10 veckor.
 • Den totala fixationstiden är vanligen 10-16 veckor beroende på stabilitet. Det är viktigt med rörelseträning och att ortosen sitter stadigt.
 • När det kommer till radialisskada avvaktar man några veckor innan uppföljning på ortopedmottagningen.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

KOMPLIKATIONER

Icke-läkning (pseudoartros): Ses ibland hos vuxna. Fördröjd läkning och pseudoartros är vanliga. I dessa fall krävs operation med plattosteosyntes och eventuellt bentransplantation.
Nervus radialis-skada: Se ovan. Relativt sällsynt komplikation. Nerven är vanligen inte avsliten. Vanligen ingen indikation för exploration, förutsatt att inte radialisparesen uppkommer i samband med repositionsmanöver. Vid pares ges en dropphandsskena/extensionsskena via arbetsteurapeut.

PROGNOS

Läkning: Normal läkningstid är 6-8 veckor. Det funktionella resultatet är i de flesta fall gott.
Nervus radialis-skada: Prognosen är god eftersom skadan praktiskt taget alltid uppstår p.g.a. kontusion.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 3. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.