Höftprotesluxation

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Luxation av höftprotes.

Epidemiologi

Det är inte ovanligt att en höftprotes luxerar. Risken är störst i perioden efter operationen, men höften kan även luxera för första gången efter flera år. En del patienter får upprepade Iuxationer.

Skademekanism

Luxationen uppstår vid flexion och inåtrotation av höften. 

Patoanatomi

Bakåtluxerad höftprotes är vanligast.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Ofta kraftig smärta i höften/bäckenet. Oförmåga att belasta på benet. Vid recidiverande luxation behöver inte smärtan vara svår.

Kliniska Fynd

  • Vid luxation bakåt är låret förkortat och ligger adducerat, inåtroterat och lätt flekterat.
  • Vid luxation framåt ligger benet utåtroterat. 

Slätröntgen

Slätröntgen är tillräcklig för diagnos.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs i slutenvården. Patient behöver vanligen att läggas in.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid påvisad höftledsluxation.

Egen Handläggning

  • Patienten behöver vanligen läggas in och operationanmälas för akut reposition (inom 6 timmar) i narkos. Ju längre man väntar, desto svårare blir det att reponera. Ibland kan repositionen utföras på akuten med hjälp av narkosläkare.
  • Ordinera smärtlindring och trombosprofylax.

Operation

Repositionsmetoden är densamma som vid höftledsluxation, men den är mycket lättare, och ofta räcker det med drag i benet. Den fortsatta behandlingen beror på hur stabil leden är. Om leden är stabil, kan patienten mobiliseras direkt. 

Uppföljning

Efter förstagångsluxation behövs vanligen inget återbesök till höftproteskollega. Efter recidiverande luxationer rekommenderas uppföljning inom 3 månader. Vid upprepade luxationer måste patienten ofta reopereras.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014.