Frusen Skuldra

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Vanligt smärttillstånd i axelleden med smärta och stelhet i axelleden.

Epidemiologi

 Primär periartrit är vanligast hos medelålders kvinnor och debuterar vanligtvis vid 40-60 års ålder. Tillståndet är vanligare hos patienter med diabetes.

Patogenes

  • Förekommer dels som en primär sjukdom utan påvisad orsak, dels sekundärt till något annat smärttillstånd i skuldran/armen eller efter en långvarig immobilisering av axeln till följd av annan skada/sjukdom.
  • TiIllståndet utvecklas som en följd av en kontraktur (skrumpning) i ledkapseln, vilken blir förtjockad och stram. Den exakta orsaken är okänd.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftig smärta och rörelseinskränkning i axeln med eller utan föregående trauma. Det börjar med diffus värk i skuldran, och efter hand blir axeln allt stelare. Rörelseförmågan i axelleden kan bli helt upphävd. Det brukar vara som värst efter ungefär ett halvår. Sedan minskar värken, och rörligheten återkommer. 

Kliniska Fynd

  • Vanligen noteras ingen ömhet kring axeln i primära fall.
  • Patienten håller armen intill kroppen. Rörelseinskränkning i axeln är vanligt förekommande och syns tydligast vid rotationsförsök.

Slätröntgen

Ska utföras för att utesluta andra skador. Dock är slätröntgen inte till hjälp för diagnosen. Ibland ses kalkutfällningar. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via akutmottagningen och vårdcentralen.

Konsultation

Tidig konsultation: Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid misstanke om annan skada, t.ex. rotatorkuffruptur hos en ung patient.
Remiss: Remiss till ortoped i ett sent skede av sjukdomen om stelheten inte släpper. Ortopeden kan då utföra en mobilisering i narkos.

Egen Handläggning

  • Behandlingen är till en början symtomatisk. Initialt går det att pröva att ge en subakriomial injektion med kortison/lokalbedövning.
  • När det gör som mest ont går det oftast inte att träna med fysioterapeut, utan det får ske när värken börjar minska. Remiss skickas alltså till fysioterapeut i ett senare skede då smärtan har klingat av.
  • I alla fall av skada på skuldran eller armen är det viktigt med tidig rörelseträning för att förhindra sekundär periartrit. 

Uppföljning

Patienten kan följas upp inom primärvården.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är generellt sett god vid primär periartrit. Dock kan tillståndet har ett långt förlopp och det kan ta lång tid (flera månader till år) innan patienten blir bra. Symtomen progredierar under några månader och når toppen efter ungefär ett halvår och kan därefter läka ut mycket långsamt. Det kan ta 1-2 år innan patienten blir återställd. Om periartriten är sekundär till en skada, är prognosen sämre och beroende på orsaken. Det är något sämre prognos för patienter med diabetes.

Innehållsförteckning

1. Akut ortopedi av Jenny Önnerfält och Rolf Önnerfält, ISBN 9789144091020 2. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.