Femurfraktur, Distal

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av distala femur/femurkondylen.

Epidemiologi

Vanligast hos äldre efter ett fall i samma plan. 

Skademekanism

 • Uppstår efter ett fall i samma plan hos äldre.
  • Fall ur rullstol kan ge en suprakondylär fraktur. Observera att denna fraktur kan missas hos en patient med demens.
 • Kan även uppstå hos yngre, efter ett trafikolycksfall eller liknande kraftigt våld.  

Patoanatomi

Frakturerna är ofta intraartikulära. Kan delas in i:
 • Suprakondylär femurfraktur (ovanför kondylerna).
 • Unikondylär femurfraktur (avlöser en kondyl).
 • Bikondylär femurfraktur (avlöser båda kondylerna). Kan då vara av T- eller Y-typ.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta över knäet. Oförmåga att belasta på benet.

Kliniska Fynd

Inspektion: Lokal svullnad (ofta hemartros). 
Palpation: Palpationsömhet över knäet.
Rörelse: Smärta vid rörelse. Tydlig instabilitet och felställning noteras vid dislocerad fraktur. Observera att samtidiga mjukdelsskador i knäleden kan förekomma.
Neurovaskulärt: Det är viktigt att kontrollera nervfunktion och cirkulation distalt, då dessa frakturer kan ge skada på kärl och nerver. 

Slätröntgen

 • Röntgen visar frakturen. 
 • Observera att efter ett högenergetiskt våld kan en fraktur i övre femur även uppstå.

Datortomografi (DT)

Behövs ofta som komplettering för kartläggning av frakturmönstret, framför allt vid påvisade eller misstänkta intraartikulära frakturer. 

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggningen sker i slutenvården där patienten vanligen läggs in för operation.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid påvisad fraktur med kraftig smärta och svullnad i knäet.

Egen Handläggning

 • Benet stabiliseras initialt i en gipsskena (helben). 
 • Vid kraftig hemartros kan man utföra en artrocentes (knäpunktion) för att tömma knäet. 
 • Planera patienten för operation. 
  • Patienten kan slutbehandlas i gips/ortosbehandling vid en odislocerad fraktur där andra patientrelaterade faktorer talar emot osteosyntes.

Operation

Osteosyntes: Platta med vinkelstabila skruvar eller retrograd märgspik. Ibland enbart
skruvar vid unikondylär fraktur. 
 • Det är viktigt att ledkongruens eftersträvas för att undvika sekundär artros.
 • Vid dålig benkvalitet/kraftig osteoporos kan det vara mycket svårt att erhålla stabil fixation och osteosyntesen kan kompletteras med benersättningsmedel eller intraosseöst bencement. 
 • Postoperativ röntgenkontroll utförs (med genomlysning).
Postoperativ behandling: Rörelseträning och tidig mobilisering.
 • Oftast gäller stegmarkering de 3 första månaderna.
 • Röntgenkontroll efter 8 veckor och ibland även efter 12 veckor.
Extern fixation (överbroande): Kan ibland initialt behövas vid större felställning och förkortning.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Sekundär artros: Kan uppstå vid intraartikulära frakturer.

Prognos

Oftast bra prognos med god benläkningen då skadan ofta är lokaliserad metafysärt.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.