Femurfraktur, Diafysär

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur på femurskaftet.

Epidemiologi

 • Vanlig skada efter trafikolycksfall.
 • Oftast skadas yngre män.
 • Kan vara kombinerad med andra frakturer och skador i övriga organ (multitrauma), t.ex.:
  • Kombination av höftfraktur och femurdiafysfraktur.
  • Kombination av ligamentskador i ipsilaterala knäet.

Skademekanism

Uppkommer oftast till följd av högenergetiskt våld som vid trafikolyckor eller fall från hög höjd.
 • Yngre personer skadas i trafikolyckor. Vid högenergetiskt våld föreligger en stor blodförlust.
 • Äldre personer kan drabbas efter ett fall i samma plan, t.ex. patienter med osteoporos eller med en höftprotes.

Patoanatomi

 • Frakturen är vanligen sluten men kan i enstaka fall vara öppen.
 • Tvärfraktur och komminuta frakturer uppkommer vid direkt och kraftigt våld.
 • Spiralfrakturer uppkommer vid indirekt och lättare våld.
 • Protesnära frakturer (efter t.ex. höftfraktur) blir vanligare. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Kraftigt smärtpåverkad patient. Kan inte stå på benet. 

Kliniska Fynd

Inspektion: Felställning med förkortning av låret och felrotation av benet. Lokal svullnad ses.
Palpation: Palpationsömhet över låret.
Rörelse: Smärta vid rörelse av benet.
Neurovaskulärt: Det är mycket viktigt att alltid bedöma cirkulation och nervfunktion distalt vid upprepade tillfällen.
 • Risk finns alltid för nerv- och/eller kärlskador, särskilt vid komminuta frakturer.
 • Intimaskada av arteria femoralis kan ge upphov till en tilltagande cirkulationsstörning som kan ge symtom först efter flera dygn.
Övrigt: Observera att efter ett högenergetiskt våld så kan stora intramuskulära hematom uppkomma. Dessa kan leda till blödningschock.

Slätröntgen

Gör en röntgen av hela femur men glöm inte att en fraktur på skaftet kan vara kombinerad med t.ex. en fraktur genom collum.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i slutenvården med operation där patienten läggs in på ortopedavdelningen. Diafysära femurfrakturer efter högenergetiskt våld ska primärt vårdas på AVA eller IVA.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid öppen diafysär femurfraktur.
 • Vid kraftig blodförlust (kontakta då även narkosläkare). 

Egen Handläggning

Allmänt:
 • Vid blodförlust efter högenergetiskt våld ska patienten läggas in på intensivvårdsavdelningen.
Sluten femurfraktur:
 • Stabilisera benet i gipsskena (helben) eller med sträck (HARE).
 • Planera patienten för operation så snart det är möjligt.
 • Fortlöpande kontroll av distalstatus är viktigt.
Öppen femurfraktur: Denna ska behandlas utan dröjsmål.
 • Ge antibiotikaprofylax.
 • Ge tetanusprofylax vid behov.
 • Spola om det går och lägg om såret med kompresser. 
 • Sätt en gipsskena (helben). 

Operation

Sluten fraktur:
 • Opereras vanligen med antegrad eller retrograd märgspik och låsskruvar.
  • Utförs på extensionsbord eller vanligt bord i rygg- eller sidoläge.
  • Det är lättast att kontrollera rotations- och längdfelställningar i ryggläge.
  • En märgspik ger en övningsstabil osteosyntes. Vid tvära frakturer kan belastning ske från början.
 • Plattostesyntes (platta och skruvar) kan framför allt användas vid protesnära eller distala frakturer.
 • Om akut operation inom ett dygn inte är möjlig kan tibiasträck övervägas som då belastas med 6-10 kg.
 • Vid multipeltrauma med flera frakturer och skador i andra organ kan man temporärt stabilisera med extern fixation. Då minskar man risken för bl.a. ARDS samt att smärtorna lindras och patienten blir mera lättskött.
Öppen femurfraktur
 • I de flesta fall sker frakturfixation med låsbar märgspik.
 • Om det finns mycket omfattande mjukdelsskador bör frakturen stabiliseras akut med extern fixation, för att i senare skede bytas ut till märgspik.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

KOMPLIKATIONER

 • Fördröjd eller utebliven läkning.
 • Rotationsfelställning.

PROGNOS

Relativt god.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.