Femurfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av femurskaftet. 

Epidemiologi

Fraktur på skaftet och metafysen är mycket vanligare än skada på nedre änden av femur, och framför allt på höften.

Skademekanism

 • Femurfraktur kan inträffa under lek, men även vid olycksfall i trafiken.
 • Hos spädbarn kan fall från skötbord, att man tappat barnet och fall i trappa vara orsaker. Observera att vid femurfraktur hos spädbarn måste man ha barnmisshandel i åtanke.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Barnet är ofta smärtpåverkat och har synlig felställning av låret. Symtomen kan vara mycket olika; en greenstick-fraktur på ett spädbarn kan yttra sig enbart som kinkighet.

Kliniska Fynd

Palpationsömhet över frakturen.

Slätröntgen

Slätröntgen av hela femur är vanligen tillräcklig för diagnos och planering av behandlingen.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker inom slutenvården, via ortopeden.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid påvisad femurfraktur.

Egen Handläggning

 • Alla dessa frakturer ska diskuteras med bakjouren/ortopedjouren, dels för att operation kan bli aktuell, dels för att även de olika konservativa behandlingsalternativen kräver vana och erfarenhet.
 • Smärtlindra och håll barnet fastande eftersom behandlingsåtgärderna kräver antingen sedering eller narkos. Ofta behöver man lägga in barnet, även vid konservativt behandlade frakturer.

Ortopedisk Behandling

 • Barn upp till 2-3 år med kroppsvikt lägre än 15-17 kg behandlas med häftsträck med båda benen vertikalt upphängda (Bryan-sträck). Båda benen belastas så att stjärten tenderar att lätta från underlaget, max vikt 2 kg. Man bör kontrollera hud och peroneusfunktion. Behandlingstid 3-4 veckor. Därefter eventuellt med ett gips som innefattar bäckenet och det skadade benet, till dess att man ser kallusbildning vid röntgenundersökning. Om frakturen är odislocerad, kan man gipsa direkt.
 • Övriga barn yngre än 4 år alternativt där häftsträck inte fungerar behandlas med femursträck med 90° flexion i höft och knä. Sträcket sätts i narkos i genomlysning med gängad pinne genom distala femur. Underbenet läggs lämpligen i armdelen till Campbandage eller ett lakan. Belastning 3-5 kg. Efter någon vecka är sträckbehandling i hemmet möjlig. Behandlingstid 4-6 veckor.
 • Barn 4-12 år behandlas med extern fixation, TEN-spikning eller plattosteosyntes beroende på patientens kroppsvikt och frakturtyp.
  • Vid tvärfraktur eller kort snedfraktur fixeras frakturen med intramedullära elastiska spikar.
  • Vid komminut fraktur och öppen fraktur föredrar man extern fixation.
  • Hos flickor äldre än 11 år och pojkar äldre än 13 år utförs lämpligen antegrad märgspikning (rigid intramedullär spik) genom trochanter major. Fixationsmaterialet måste sättas så att det inte stör tillväxtzoner. 

Uppföljning

 • Vid sträckbehandling krävs upprepade röntgenundersökningar för lägeskontroll, frakturläget bör vara något omlottställt hos barn mellan 5-12 år.
  • Vid sträckbehandling hos de minsta barnen läker i allmänhet frakturen på 3-4 veckor, hos 5-10-åringar inträder läkning efter cirka 5-6 veckor och hos äldre barn efter 6-8 veckor.
 • Vid behandling med extern fixation eftersträvas exakt reposition. Röntgenkontroll peroperativt samt efter cirka 10 dagar. Stegmarkering tillåts de 3 första veckorna, därefter fri belastning. Den slutliga läkningen bedöms genom klinisk stabilitetsprövning och röntgenundersökning.

PROGNOS

PROGNOS

De flesta frakturer läker utan komplikationer.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.