Femurfraktur, Cervikal

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur som lokaliseras till collum femoris.

Epidemiologi

 • Mycket vanlig skada hos osteoporotiska personer, framför allt kvinnor, men i ökande utsträckning även hos män. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta av cervikala femurfrakturer som män.
 • Medelåldern för höftfraktur är omkring 80 år.

Skademekanism

Uppstår efter ett enkelt fall i samma plan.

Patoanatomi och Klassifikation

En cervikal höftfraktur lokaliseras till collum femoris. Dessa är intrakapsulära. Frakturen kan klassificeras enligt Garden 1-4.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Patienten kan oftast inte lyfta benet eller stå. Lokaliserar smärtan till ljumske, lår och ibland knä. Observera att äldre patienter som ramlat och uppger smärta i enbart knä kan ha en höftfraktur.

Kliniska Fynd

Inspektion: Vid dislocerad fraktur är benet på den skadade sidan oftast förkortat och utåtroterat.
 • Vid inkilad fraktur ses vanligen ingen felställning, dessutom kan patienten ofta själv lyfta benet från underlaget och kan ibland även belasta något.
Rörelse: Kan ej stå på benet. Svårigheter att röra på benet.

Slätröntgen

Projektioner som tas är frontal- och lateralbild av höften samt frontalbild av bäckenet. Slätröntgen påvisar frakturen. Om undersökningen inte påvisar fraktur men symtom kvarstår, bör man utföra en ny klinisk undersökning samt röntgen inom 1-2 veckor. Lättast är dock att utföra en MRT (ger snabbast diagnos). Om diagnosen missas, kan frakturen dislocera i ett senare skede.

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat om slätröntgen inte påvisar fraktur men symtom kvarstår. Patienten läggs då in och MRT utförs inom 24 timmar.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Patienten läggs in för operation.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid påvisad fraktur för operation.

Egen Handläggning

 • På akuten ska patienterna prioriteras för att minska sekundära komplikationer och ge en så snabb rehabilitering som möjligt. Ordinera tidigt analgetika, syrgas och förtur till röntgen. Patienten bör ligga i vanlig säng.
 • Lägg in patienten på en geriatrisk eller ortopedisk avdelning. Operationsanmäl, ordinera smärtstillande och trombosprofylax.
  • Valet av operationsmetod är individuell och beror på bland annat funktionskrav, biologisk/kronologisk ålder, komplicerande sjukdomar, mental funktion och dislokationsgrad.
  • Patienten bör opereras akut (inom 24 timmar).
 • I väntan på operationen kan man lägga benet så bekvämt som möjligt med hjälp av kuddar.
 • Trombosprofylax ska ges i 4 veckor.

Behandlingsöversikt
Osteosyntes
 • Vid odislocerade frakturer oavsett ålder på patient.
 • För yngre patienter (upp mot 65 år) med måttligt dislocerade frakturer.
Protes
 • Dislocerad fraktur hos patient över 65 år.

Operation

Odislocerad fraktur: Frakturen reponeras slutet med patienten på sträckbord och fixeras perkutant med två skruvar eller spikar.
Dislocerad fraktur: Opereras med halvprotes eller totalprotes. Detta då det finns stor risk för att cirkulationen till caput påvkeras vilket leder till att frakturen inte läker vilket kan leda till att caput kollpasar (caputnekros).

PROGNOS

PROGNOS

Det uppstår läkningsrubbningar relativt ofta vid dessa frakturer. Caputnekros eller icke-läkning (pseudoartros) ses i cirka 30-40 % av fallen efter dislocerade frakturer. Dessa kan behandlas med protes.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.