Epikondylit, Lateral

Synonymer
Tennisarmbåge
Andra stavningar
-

BAKGRUND

Definition

Smärttillstånd från muskelfäste på laterala utsidan av armbågen.

Epidemiologi

Lateral epikondylit (tennisarmbåge) är betydligt vanligare än medial epikondylit (golfarmbåge).

Skademekanism

Humerusepikondylerna är de viktigaste fästpunkterna för underarmens muskler. På den laterala epikondylen har extensormusklerna sitt ursprung. Irritationstillstånd vid muskelfästet ger upphov till epikondylit. Man tror att irritationstillståndet uppkornmer efter upprepade belastningar på musklerna.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta från armbågens utsida. Patienten klagar också över att det gör ont i vardagssituationer, t.ex. när han/hon bläddrar i pärmar eller böcker, vrider ur trasor, plockar ur diskmaskinen och slår med hammaren.

Kliniska Fynd

  • Palpationsömhet över laterala humerusepikondylen.
  • Smärta vid dorsalextension av handleden mot motstånd (isometrisk extension) samt vid isometrisk supination.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.

Diagnos

Klinisk diagnos.

Differentialdiagnos
  • Radialtunnelsyndrom.
  • Cervikalt utlösta smärtor med utstrålning i armen.
  • Myalgi.
  • Armbågsinstabilitet.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggs inom öppenvården.

Konsultation/Remiss

Remiss
Remiss till ortopedklinik vid:
  • Mycket behandlingsresistenta fall.

Operation
Indikation: Operation är sällan indicerad men kan komma i fråga vid mycket terapiresistenta fall.
Operation: Homan-operation innebär borttagande av degenerativ vävnad vid ursprunget för extensor carpi radialis brevis (ECRB). Operationen kan utföras som dagkirurgisk åtgärd i lokalbedövning.

Egen Handläggning

Fysioterapi: Huvudbehandlingen.
  • Skriv remiss till fysioterapeut för excentrisk träning (stretchingövningar).
  • Informera om ergonomi, d.v.s. att patienten ska undvika det som provocerar fram smärtan och använda andra handen.
  • Be patienten införskaffa sig ett epikondylitförband.
Antiflogistikum: T.ex. naproxen, diklofenak, celecoxib eller etoricoxib.
Kortison: Kortisonspruta över punctum maximum över laterala epikondylen (extensorursprunget) är inte förstahandsbehandling men kan ha god effekt. Kortisoninjektion kan ge kortsiktig smärtlindrande effekt men vara negativ för prognosen på längre sikt (förlänger läkningstiden) och rekommendationen blir att kortison i de flesta fall bör undvikas, i alla fall i den tidiga fasen. Om man bestämmer sig för kortison kan man prova med 0,5-1 ml triamcinolon (Kenacort-T, Lederspan, Trica) eller 0,5-1 ml metylprednisolon (Depo-Medrol) vid extensorursprunget (ej i senan). Stick till benkontakt. Möjlig bieffekt är lokal hudatrofi. Kortisoninjektionen kan upprepas upp till 3 gånger.
Annan behandling: Akupunktur och stötvågsbehandling kan provas.

PROGNOS

PROGNOS

Prognosen är god men tillståndet kan bli långdraget om man inte vidtar ergonomiska åtgärder.

Innehållsförteckning

1. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.