Caput radii-fraktur

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Fraktur av radiushuvudet.

Epidemiologi

Skadan ses oftast hos vuxna.

Skademekanism

Uppstår när man faller och tar emot sig med handen (fall på utsträckt hand), d.v.s. efter axialt våld.

Patoanatomi

 • Kan vara en ren skärningsfraktur med eller utan dislokation. En mejselfraktur som klyver ledytan i två delar är vanligast.
 • Den kan även vara en kompressionsfraktur med flera dislocerade fragment med inkongruens av ledytan. Kan ibland vara kombinerad med armbågsluxation.
 • Kan även förekomma samtidigt med capitulum humeri-fraktur.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och oförmåga till rörelse armbågen.

Kliniska Fynd

 • Lokal ömhet och svullnad över radialsidan av armbågen/över caput radii.
  • En mejselfraktur ger dock ingen större svullnad.
 • Rörelsesmärtor (pronations och supination), rörelseinskränkning samt smärta vid rotation av underarmen.

Slätröntgen

Slätröntgen ger diagnosen och är vanligen tillräcklig för planering av behandlingen.

Datortomografi

Kan vara indicerat vid komplexa frakturer men även då det är svårt att mäta delen av ledytan som är involverad.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Kan vanligen handläggas i öppenvården via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
 • Vid dislokerad fraktur (kan då vara indicerat med operation). I avvaktan på operation lägger man en dorsal gipsskena med armbågen i 90° flexion.

Operation
Osteosyntes: Öppen reposition och fixation med skruv, platta eller stift. Kan vara indicerat vid dislokerade mejselfrakturer och comminuta frakturer.
Protes: Kan vara indicerat vid komminuta frakturer där ledytan inte går att rekonstruera.
Extirpation av caput radii: Kan vara indicerat vid komminuta frakturer där ledytan inte går att rekonstruera.

Egen Handläggning

 • Vid acceptabelt frakturläge behandling immobiliseras armen i en slynga (collar and cuff) eller skena under 3-4 dagar. Sedan kan man börja aktiv rörelseträning. Skriv recept på analgetikum. Boka upp patienten på ett återbesök.
 • Vid kraftig svullnad kan det vara indicerat med punktion lateralt ifrån för att tömma ut hematomet.
 • Vid indikation på operativ behandling bör patienten planeras för kirurgi. Ges även här en slynga och recept skrivs på analgetika. Patienten opereras inom 72 timmar.

Acceptabelt Frakturläge
Odislokerade och lätt dislokerade frakturer (upp till 2-(3) mm ledytehak) som omfattar mindre än en tredjedel av ledytan. Observera att det ska inte finnas något mekaniskt hinder vid rotation i underarmen, d.v.s. pronation och supination.

Uppföljning

 • Vanligen återbesök till ortopedklinik efter 7-10 dagar för röntgenkontroll.
 • Återbesök för kontroll av armbågsfunktion efter 3-4 veckor.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Extensionsdefekt (sträckdefekt): Vanligaste komplikationen. Kan kvarstå under lång tid och även bli bestående.

PROGNOS

Vanligen återfår patienten full rörlighet i armbågen. Vid mer komplicerad skada kan slutresultatet vara sämre.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad. 3. Hultman, L., Järhult, J. (2010) Akut Ortopedi. Stockholm: Liber.