Boutonnièrefinger

Synonymer
Andra stavningar

BAKGRUND

Definition

Extensorseneskada som kännetecknas av PIP-ledsflexion (kontraktur) och en DIP-ledsextension (hyperextension).

Epidemiologi

Mindre vanlig skada.

Skademekanism

  • Uppkommer vid flexionsvåld mot PIP-leden under samtidig extensionsrörelse.
  • Kan även förekomma som kombinationsskada vid distorsion eller luxation i PIP-leden.

Patonatomi

Uppstår p.g.a. ruptur av extensoraponeurosens mittfascikel (centralbandett) vid fästet på mellanfalangens bas. Sidobanden glider efter hand volart och flekterar i PIP-leden.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Symtom

Smärta och svårigheter att röra alla leder i fingret.

Kliniska Fynd

  • Ofta diskreta fynd initialt.
  • Lokal palpationsömhet.
  • Oförmåga till full aktiv extension i PIP-leden. Detta testas även isometriskt (mot motstånd).

Slätröntgen

Kan påvisa ett slitfragment men vanligen normalt.

HANDLÄGGNING

Vårdnivå

Handläggning sker i öppenvården, via ortopedmottagningen.

Konsultation

Kontakta ortopedjouren/bakjouren:
  • Vid osäkerhet om skada.
  • Vid sent diagnostiserad skada.

Egen Handläggning

Vid akut sluten skada (< 4 veckor gammal): Remiss till arbetsterapeut för rigid och därefter dynamisk extensionsortos (fingerfjäder) över PIP-led i 6-8 veckor. Eventuellt nattortos ytterligare en tid. Även extensionsträning utan belastning och försiktig flexion.

Operation

  • Öppen akut skada: Senan sutureras och PIP-leden transfixeras. Därefter gips i 4-6 veckor. Därefter används fjäderskena som vid sluten skada.
  • Kronisk skada (> 4 veckor): Kan opereras med senreparation, tenotomi eller artrodes.

PROGNOS

PROGNOS

Vid sent diagnosticerad skada så utvecklas så småningom tilltagande typisk deformitet med flexionskontraktur i PIP-leden och hyperextensionsfelställning i DIP-leden.

Innehållsförteckning

1. Önnerfält J, Önnerfält R. Akut ortopedi. Lund: Studentlitteratur; 2014. 2. Skelett- och ledskador: Behandlingsmetoder vid ortopedkliniken Centralsjukhuset i Karlstad (Karlstad-kompendiet). (2018). Centralsjukhuset Karlstad.